Vol803女神王馨瑶yanni白上衣配短裙半脱露蕾丝内衣超薄肉丝诱惑写真90P王馨瑶画语界

Vol803女神王馨瑶yanni白上衣配短裙半脱露蕾丝内衣超薄肉丝诱惑写真90P王馨瑶画语界

 相反之後,更失善人惡,天復憎之。衄行清道,经藏之血也,多由督脉而上出。

欲不謝,若為輕道易事愁師,謝又觸忌諱。亦须见景生情,神领意会,不专心致知则不得也。

暮至晓,行阴分二十五周,每周由肾而心、肺、肝、脾,复返于肾。此大邪所著,犬猪之精所下也。

唾与吐为一类,此则因血而然。若自致耗散,自致凝滞,及由他脏腑所致者,与肝无涉。

乃得仰沐圣明之恩,退遂林泉之愿,上天默佑,何因材之笃也。雖有姓名,自善多知,須年滿,勿失其年月神。

若饮水过多,停蓄不行,心火被逼不安而悸者,与肾无涉。 或因在夹十八、揉至各处见清,独大椎筋未消。

Leave a Reply