Cosplay18禁福利站

Cosplay18禁福利站

 为末二钱米饮下,无瘀霍乱此方良。诸生来学,当苦志读书,细心参究,庶可免庸医之责,若凭时运,则何业不可为,而习此苦难之事!设使杀一不辜,而救百人,其功不能赎罪。

虚而有火也。身寒加附子者,回其孤阳也。虚实之辨,不可不察。)香附、缩砂,女人之至宝,(行气故也。

如或因脾胃虚而谷精不生,或入房甚而肾精日损,或忧恐而藏精渐消,或烦劳而精神日耗,以致阴气日衰,而阳将外脱矣。吁!何畏哉?

风寒咳嗽鼻声重,加味生化用最灵。大肠泄筋挛者,其正则脉细,其反则坚洪。

近有市利之徒,以伪物假充,索价甚浓,非徒无益,而反害之,不若用草之为当也。附子散中术归姜,陈皮甘草与丁香。

消导疏通为治法,温能除热忌寒凉;又有劳伤潮热症,不比伤寒一样腔。此经血盛气亦盛,是动颈肿并齿痛,所生病者为鼻衄,目黄口干喉痹生,大指次指难为用,肩外侧痛相仍。

Leave a Reply